This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Golwg wahanol ar siopa

Cymerwch eich amser

Mae canol tref Dinbych yn edrych yn wahanol i bob man arall, mae ein siopau annibynnol, caffis a bwytai yn wirioneddol unigryw. Mae rhai o’n tafarndai wedi bod yma ers oes Elizabeth ac maent yn dal i gynnig cwrw lleol da a chroeso Cymreig twymgalon.

ALLWEDDAU’R DREF

 

Er mwyn gwneud y mwyaf o’ch ymweliad â thref Dinbych, ewch am dro ar hyd Furiau’r Dref. Gallwch fenthyg yr allwedd o’r Castell er mwyn crwydro fel y mynnwch!

DIGWYDDIADAU’R DYFODOL

Drysau Agored Dinbych 2024 20 - 22 Medi 2024
Drysau Agored 2024 - Amrywiaeth wych o adeiladau hanesyddol diddorol wedi'u hategu gan ddarlithoedd, gweithdai a theithiau am ddim. Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur, dydd Sadwrn a dydd Sul 21 a 22 Medi 2024.
>

Drysau Agored - 12 – 14 Sgwâr y Neuadd (Grade 11) 21 - 22 Medi 2024
Adeilad o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg o fewn yr ardal gadwraeth, a adferwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. >

Drysau Agored - Eglwys Leicester (Gradd 1) 21 - 22 Medi 2024
Dechreuodd Robert Dudley, Iarll Caerlŷr, a ffefryn Elisabeth I, adeiladu Eglwys Caerlŷr ym 1578. Ym 1584, ataliwyd y gwaith, a pharhaodd y strwythur yn anghyflawn pan fu farw ym 1588. >

Drysau Agored - Gerddi Plas Gwaenynog (Gradd 11) 21 - 22 Medi 2024
Cyfle i weld y gerddi cegin a ysbrydolodd y Tale of the Flopsy Bunnies. Ymwelodd Beatrix Potter â chartref ei hewythr a'i modryb dair ar ddeg o weithiau rhwng 1895 a 1913. >

Drysau Agored - Tafarn y Gild (cyn Gwesty’r Bull) (Gradd 11*) 21 - 22 Medi 2024
Mae'r strwythur tri llawr hwn o'r ail ganrif ar bymtheg yn cynnwys dau adeilad ar wahân gyda chwrt cefn yn cynnwys cyn-dŷ cerbydau. >

Drysau Agored - Llyfrgell Dinbych (Gradd II*) 21 - 22 Medi 2024
Adeiladwyd yn wreiddiol yn 1572 fel Neuadd y Sir dan nawdd Robert Dudley, Iarll Caerlŷr.

>

Drysau Agored - Y Carriageworks (Gradd 11) 21 Medi 2024
Adeiladwyd hen ffatri gerbydau tri llawr y Brodyr Williams yn cael ei thynnu gan geffylau, ym 1868. >

Drysau Agored - HWB Dinbych 21 Medi 2024
Agorwyd ym mis Gorffennaf 2014. Nod HWB Dinbych ydy hybu gallu pobl ifanc i ddod o hyd i waith drwy roi cyfleoedd addysg bellach iddyn nhw ynghyd a phrofiad o redeg mentrau cymdeithasol a’u busnesau eu hunain >

Drysau Agored - 53/54 Bryn y Castell (Gradd 11) 21 - 22 Medi 2024
Teras o fythynnod o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, mewn arddull Gothig chwareus ac wedi'i adeiladu o galchfaen wedi'i ysbeilio o adfeilion y castell gerllaw. >

Drysau Agored - Muriau Tref Dinbych (Gradd 1) 21 - 22 Medi 2024
Roedd rhan uchaf tref Dinbych yn rhan o'r rhan fwyaf o gae caeedig 4.7ha yn goron ar gopa bryn anghysbell, gyda'r castell ar ei ben deheuol uchaf. >

Drysau Agored - Amgueddfa Gwefr heb Wifrau 21 - 22 Medi 2024
Gwefr heb Wifrau, amgueddfa radio fach gyda'i phwyslais ar hanes darlledu yng Nghymru. >

Drysau Agored - 2 Sgwar y Goron (Travelsport) 21 Medi 2024
Tŷ ffram pren yn dyddio, mae’n debyg, o ddiwedd C16, gyda rhannau o friciau a stwco o’r C19 >

Capel yr Inffyrmari 21 Medi 2024
Agorodd Inffyrmari Dinbych ei ddrws ym 1807 gyda'r capel a llety'r nyrsus yn cael eu ychwanegu ym 1957. Mae penwythnos Drysau Agored yn gyfle unigryw i ymwelwyr ddysgu mwy amdan yr ysbyty hanesyddol yma >

Drysau Agored - Eglwys Gatholig Sant Joseff 21 Medi 2024
Agorodd Eglwys Gatholig Sant Joseff yn 1968 yn lle adeilad arall yn Tan-y-Gwalia >

Drysau Agored - Y Capel Mawr 21 Medi 2024
Mae’r capel presennol, dyddiedig 1880, wedi’i adeiladu yn yr arddull Glasurol o fath mynediad wal hir a gall eistedd tua mil o bobl. >

Drysau Agored - Canolfan Sgiliau’r Goedwig Bodfari 21 - 22 Medi 2024
Adeiladau ffrâm bren yn y Ganolfan Sgiliau Coetir. >

Drysau Agored - Eglwys Sant Dyfnog (Gradd 1) 21 - 22 Medi 2024
Gwnaeth Sant Dyfnog edifeirwch wrth y ffynnon gyfagos yn y chweched ganrif, gan fyw ynddi gerllaw. Mae’n debyg bod strwythur yr eglwys gynnar wedi’i ariannu gan bererinion yn ymweld â’r ffynnon sanctaidd. >

Drysau Agored - Theatr Twm O’r Nant 21 - 22 Medi 2024
Neuadd Goffa Dr Evan Pierce, Theatr Twm o’r Nant bellach. Adeiladodd Dr Evan Pierce, meddyg nodedig o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ar ei gost ei hun ym 1890 er cof am ei fam. >

Drysau Agored - Ffynnon Sant Dyfnog 21 - 22 Medi 2024
Yn ôl traddodiad roedd Sant Dyfnog yn byw wrth y ffynnon, gyda’r gwanwyn yn cael ei enwi ar ei ôl yn y chweched ganrif. Roedd yn enwog am wneud penyd trwy sefyll o dan y sbring wedi'i wisgo yn ei grys gwallt gyda chadwyn haearn arno. >

Drysau Agored - Iard Bowers 21 - 22 Medi 2024
Mae Bowers Yard yn cynnwys adeilad fferm bychan o gerrig a llechi a dwy sied o frics coch. Fe'i lleolir y tu ôl i Bowers Villas ac ar draws y lôn o hen Orsaf Fysiau Crosville. >

Drysau Agored - Greenyard Ceramics 21 - 22 Medi 2024
Mae gan eiddo Love Lane ddogfennau yn dyddio o ddiwedd y bymthegfed ganrif ac maent yn cynrychioli datblygiad cynnar Dinbych y tu allan i'r muriau. Mae'r lleiniau cefn hyn yn ffinio â muriau'r dref, gellir gwerthfawrogi hyn yn llawn o'r ardd gerfluniol ho >

Drysau Agored - Gerddi Coffa Dr Evans Pierce 21 - 22 Medi 2024
Dr Evan Pierce, crwner, YH, henadur, cynghorydd i'r Frenhines Fictoria a maer Dinbych bum gwaith. Roedd yn arwr yn epidemig colera 1832, lle bu farw tua deg y cant o'r boblogaeth leol. Ffurfiodd hefyd frigâd dân Dinbych. >

Drysau Agored - Porth Burgess (Gradd 1) 21 - 22 Medi 2024
Porthdy deulawr carreg o ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg yw Porth Burgess. Hon oedd y brif fynedfa i dref ganoloesol Dinbych. >

Drysau Agored - glwys bresbyteraidd St Thomas 21 - 22 Medi 2024
Mae'n cynrychioli prif Eglwys Rydd Lloegr yn Ninbych, cyfuniad hapus o lawer o enwadau.

Gwasanaeth Cynhaeaf, 10:30 Dydd Sul 22 Medi 2022 >

Drysau Agored - Castell Dinbych (Gradd 1) 21 - 22 Medi 2024
Ar un adeg roedd yn gartref brenhinol i Dafydd ap Gruffudd, a'i ymosodiad ar Edward I a'i hysgogodd i ymosod. >

Drysau Agored - Santes Fair Forwyn, Pwll y Grawys (Gradd 11*) 21 - 22 Medi 2024
Mae’n dyddio o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ac fe’i hadeiladwyd yn lle St Hilliary’s, a dim ond y tŵr sydd ar ôl wrth ymyl y castell. >

Drysau Agored - Eglwys St Marcella (Gradd 1) 21 - 22 Medi 2024
Wedi'i hadeiladu ar safle Eglwys Sant Marcella o'r seithfed ganrif, mae'r eglwys yn arddull deuol-gorff glasurol 'Dyffryn Clwyd' ac mae'n bennaf o ganlyniad i ailfodelu tua 1500. >

Drysau Agored - Eglwys Sant Saera (Gradd 1) 21 - 22 Medi 2024
Mae Eglwys Sant Saeran, sydd wedi’i rhestru’n Radd un, yn strwythur dau gorff, ond mae ganddo hanes mwy Awst, oherwydd yn y cyfnod cyn y Goncwest dyma oedd mam eglwys yr ardal hon o’r Fro. >

Drysau Agored - Tŵr Eglwys Sant Hilary (Gradd 1) 21 - 22 Medi 2024
Wedi’i adeiladu y tu mewn i furiau tref Dinbych tua dechrau’r 14eg ganrif, Capel Santes Hilary oedd man addoli gwreiddiol y dref a pharhaodd i gael ei ddefnyddio tan ddiwedd y 1800au. >

Drysau Agored - Tŷ’r Brodyr (Gradd 11*) 21 - 22 Medi 2024
Wedi’i sefydlu gan Carmeliaid, ‘White Friars’ yn y 13eg ganrif, roedd Brodordy Dinbych yn addoldy i ddynion sanctaidd a lleygwyr anordeiniedig. >

Drysau Agored - Crochendy Einion - Efail Llanrhaeadr (Gradd 11) 21 - 22 Medi 2024
Efail bwrpasol a adeiladwyd yn ôl pob tebyg ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif, ers 1981 yn gartref i Anvil Pottery. Efail bwrpasol a adeiladwyd yn ôl pob tebyg ar ddiwedd y ddeunawfed ganrif, ers 1981 yn gartref i Anvil Pottery. >

Drysau Agored – Neuadd y Dref Dinbych – Siambrau’r Cyngor 21 Medi 2024
Dyma un o’r ychydig adeiladau dinesig ym Mhrydain a adeiladwyd yn gyfan gwbl yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. >

TEITHIAU TYWYSEDIG AM DDIM a Drysau Agored Dinbych

TEITHIAU TYWYSEDIG AM DDIM

 ** YN ÔL AR GYFER 2024!! **

Pob bore Sul rhwng mis Mai a mis Medi, mae gwirfoddolwyr lleol yn arwain teithiau o amgylch y dref farchnad ganoloesol. Mae’r teithiau’n dechrau ger cerflun H.M.Stanley o flaen y Llyfrgell am 10.30yb ac yn para tua 1½ awr.

Darperir, trwy drefniant, deithiau i grwpiau trwy gydol y flwyddyn ar ddiwrnod ac amser sy'n gyfleus. I gael mwy o wybodaeth amdan y teithiau neu i drefnu taith ar gyfer grwpiau, ffoniwch Neuadd y Dref cyn 12yp, 01745 815984 (Llun-Gwener) neu e-bost: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

 

DRYSAU AGORED DINBYCH

Pob mis Medi, fel rhan o Ddyddiau Treftadaeth Ewropeaidd, bydd nifer o adeiladau diddorol, hyfryd a hanesyddol ar agor i'r cyhoedd AM DDIM.

Bydd Drysau Agored Dinbych yn cael ei gynnal dros benwythnos 21-22 Medi 2024.

Bydd manylion o'r gwahanol adeiladau a digwyddiadau i'w cael yn yr adran Digwyddiadau'r Dyfodol.