This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Golwg wahanol wrth ddarganfod

Croeso i Ddinbych

Saif tref farchnad hanesyddol Dinbych yng nghalon Gogledd Cymru, yn edrych i lawr dros ysblander Dyffryn Clwyd. Dyma gartref tywysogion ac iarllod, gwrthryfelwyr a chwyldroadwyr, lle mae haenau o hanes wedi siapio pensaerniaeth y dref a chymeriad y bobl.

Gallwch ymlacio yn un o’n tafarndai traddodiadol lle mae pobl wedi bod yn mwynhau bwyd da a sgwrs ers dros 500 mlynedd, neu grwydro’r Castell a cherdded ar y muriau sydd wedi amddiffyn y dref am naw canrif a mwynhau’r golygfeydd godidog na chawsant eu cyffwrdd ers hynny.

Mae yma erddi cudd a mwy o adeiladau rhestredig nag yn unrhyw dref arall yng Nghymru, felly rydych yn siŵr o ddarganfod perl annisgwyl wrth grwydro – ond mae Dinbych yn gymuned waith sy’n byw yn y presennol, ceir yma gymuned gelf fywiog a dewis gwych o siopau annibynnol, caffis, tafarndai a bwytai ac ym mwrlwm hen sgwâr y dref gallwch grwydro fel y mynnwch neu eistedd yn dawel i wylio’r byd a’i brysurdeb.

AGORIADAU’R DREF

 

Er mwyn gwneud y mwyaf o’ch ymweliad â thref Dinbych, ewch am dro ar hyd Furiau’r Dref. Gallwch fenthyg agoriad o’r Castell neu’r Llyfrgell ym mhen uchaf Stryd y Dyffryn er mwyn crwydro fel y mynnwch!

DIGWYDDIADAU’R DYFODOL

Drysau Agored Dinbych 2019 27 - 29 Medi 2019
Drysau Agored 2019 - Dathliad o bensaerniaeth a threftadaeth Dinbych >

Drysau Agored - Darlith Treftadaeth 27 Medi 2019
Sgwrs gan Susan Fielding o’r Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ar y testun o “Neuadd y Sir, Dinbych” >

Drysau Agored - Muriau Tref Dinbych 28 - 29 Medi 2019
Mae muriau’r dref yn cwmpasu’r hen dref a chastell Dinbych ac maent yn ymestyn am bron i ddwy ran o dair o filltir >

Drysau Agored - Eglwys Llanfarchell 28 - 29 Medi 2019
Wedi ei hadeiladu ar safle cell y Santes Farchell o’r 7g, mae’r eglwys yn enghraifft glasurol o ddull deugorff ‘Dyffryn Clwyd’ ac mae’n cynnwys rhai henebion nodedig.
>

Drysau Agored - Amgueddfa Dinbych 28 - 29 Medi 2019
Yn ogystal ag arddangosfeydd parhaol, bydd yr amgueddfa yn cynnal arddangosfa dros dro ar fywyd a gyrfa Tom Pryce, y gyrrwr rasio Fformiwla 1 o Ddyffryn Clwyd >

Drysau Agored - Taith ar hyd Stryd y Dyffryn hanesyddol 28 Medi 2019
Taith dywysedig ar hyd Stryd y Dyffryn, gyda'i dai yn sefyll fel arwyddion o ddatblygiad hanesyddol Dinbych o'r canol oesoedd i‟r presennol >

Drysau Agored - Y Carriageworks 28 - 29 Medi 2019
Cyn weithdy cerbydau hanesyddol bwysig o’r 19eg ganrif i ddarparu a gwasanaethu cerbydau a dynnir gan geffyl >

Drysau Agored - Brodordy Dinbych 28 - 29 Medi 2019
Sefydlwyd Brodordy Dinbych rhwng 1343-50 gan gymuned Garmelaidd a’i chysegru i’r Santes Fair. >

Drysau Agored - Gardd Beatrix Potter, Neuadd Gwaenynog 28 - 29 Medi 2019
Roedd Beatrix Potter, crewr Peter Rabbit yn ymweld a Neuadd Gwaenynog, cartref ei hewythr, yn reolaidd yn ystod yr 1890au. >

Drysau Agored - Bryn-y-Parc 28 - 29 Medi 2019
Mae Bryn Y Parc yn dŷ trefol pwysig iawn yn dyddio o ganol yr unfed ganrif ar bymtheg >

Crochendy Brwcws 28 - 29 Medi 2019
Bragdy oedd pwrpas gwreiddiol yr adeilad yma o’r 19eg ganrif cynnar yn darparu y brag i’r tafarndai a bragdai lleol. Oherwydd yr adeiladwaith cadarn a’r newidiadau atseiniol mae cymeriad cryf yr adeilad yn parhau. >

Drysau Agored - Eglwys Caerlŷr 28 - 29 Medi 2019
Dechreuodd, Robert Dudley, Iarll Caerlŷr adeiladu yr eglwys hon ym 1578, gyda’r bwriad, mae’n debyg o drosglwyddo’r Esgobaeth o Lanelwy i Ddinbych. Roedd y strwythur yn dal yn anghyflawn pan fu farw yn 1588 >

Drysau Agored - Castell Dinbych 28 - 29 Medi 2019
Mae Castell Dinbych yn un o’r caerau a ffurfiai “gylch cestyll” y Brenin Edward I, ac mae pedwar ohonyn nhw (Caernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares) wedi eu henwi’n safleoedd Treftadaeth y Byd >

Drysau Agored - Porth y Bwrdeiswyr 28 - 29 Medi 2019
Un o ddau borthdai caerog yn rheoli mynediad i’r dref furiog o 1282 ymlaen. Gyda porthcwlis, tyllau llofruddio a holltau saethau roedd yn rwystr anodd ei drechu i ymosodwyr >

Gwyl Cwrw Dinbych 28 Medi 2019
Gwyl Cwrw Dinbych >

Drysau Agored - Gardd Goffa'r Dr Evan Pierce 28 - 29 Medi 2019
Dr Evan Pierce ei hun a adeiladodd y golofn 50 troedfedd a’i gerflun ohono’i hun ar ei phen i nodi ei ddyngarwch fel Crwner, YH, Henadur a Maer Dinbych bum gwaith >

Taith o gwmpas Coleg Myddelton (Ysgol Howell gynt) 28 - 29 Medi 2019
Agorodd ysgol newydd, Coleg Myddelton ei drws ym mis Medi 2016 ar safle y cyn Ysgol Howell a oedd yn ysgol annibynol i ferched a fu agor rhwng 1859 i 2013. >

*NEWYDD* Canolfan Sgiliau Coetir, Bodfari 28 - 29 Medi 2019
*NEWYDD* Canolfan Sgiliau Coetir, Bodfari >

Drysau Agored - Amgueddfa Gwefr heb Wifrau 28 - 29 Medi 2019
Penwythnos llawn o wahanol ddigwyddiadau yn ymwneud hefo darlledu >

Drysau Agored - The Kings Arms 28 - 29 Medi 2019
Mae’r ty tafarn yma mwy na thebyg yn dydddio o’r 17eg ganrif cynnar ac wedi cael ei ddefnyddio fel tafarn ers o leiaf yr 18fed ganrif pan oedd yn cael ei ddefnyddio gan borthmyn. >

Drysau Agored - Eglwys Sant Saeran 28 - 29 Medi 2019
Saif Eglwys Sant Saeran ar safle lle y sefydlwyd “clas” neu gymund crefyddol yn y 6ed ganrif. Roedd yr eglwys ddwbl hon o’r 13eg ganrif, ar un adeg, yn fam eglwys i Dde Dyffryn Clwyd. >

Drysau Agored - Eglwys Gatholig Sant Joseff 28 Medi 2019
Agorodd Eglwys Gatholig Sant Joseff yn 1968 yn lle adeilad arall yn Tan-y-Gwalia >

*** Parcio Am Ddim *** 28 Medi 2019
Trwy gwrteisi Cyngor Tref Dinbych, bydd holl faesydd parcio talu ac arddangos y dref yn rhad ac am ddim ar ddydd Sadwrn 28ain Medi i gefnogi ein digwyddiad Drysau Agored. Sylwer y bydd talaidau arferol ar y Sul. >

Drysau Agored - *NEWYDD* Capel Pendref 28 - 29 Medi 2019
Drysau Agored - *NEWYDD* Capel Pendref >

Darganfod Dinbych Canoloesol 28 Medi 2019
Taith gerdded 1.5 mile o gwmpas Dinbych yng nghwmni Fiona Gale, Archeolegydd Cyngor Sir Ddinbych gan archwilio y Muriau, Eglwys Caerlŷr, Tŵr St Ilar, Porth y Bwrdeiswyr a thu allan i’r Castell. >

Drysau Agored - Neuadd Seiri Rhyddion Dinbych 28 - 29 Medi 2019
Codwyd yr adeilad ym 1872 yn wreiddiol fel Capel yr Annibynwyr Tower Hill >

Drysau Agored - 2 Sgwar y Goron (Travelsport) 28 Medi 2019
Tŷ ffram pren yn dyddio, mae’n debyg, o ddiwedd C16, gyda rhannau o friciau a stwco o’r C19 >

Drysau Agored - Neuadd y Dref 28 - 29 Medi 2019
Adeiladwyd y Neuadd y Dref, a oedd yn cyfuno neuadd y dref a marchnad, yn 1915-16 yn lle Neuadd Farchnad 184
8 Thomas Fulljames >

Drysau Agored - Llyfrgell Dinbych 28 - 29 Medi 2019
Llyfrgell Dinbych - Prif bwynt gwybodaeth ar y diwrnod – lle da i gychwyn.

Fe’i codwyd yn 1572 fel Neuadd y Sir dan nawddogaeth Robert Dudley, Iarll Caerlŷr
>

Drysau Agored - Eglwys Sant Ilar 28 - 29 Medi 2019
Adeiladwyd Eglwys Sant Ilar yn y 13eg ganrif fel eglwys i’r dref caerog. Er mai Eglwys Llanfarchell oedd eglwys y plwyf roedd Eglwys Sant Ilar yn agosach i’r bobl, ac yn raddol, cymerodd drosodd y rôl honno. >

TEITHIAU TYWYSEDIG AM DDIM a Drysau Agored Dinbych

Bob bore Sadwrn a Sul rhwng mis Mai a mis Medi, mae gwirfoddolwyr lleol yn arwain teithiau o amgylch y dref farchnad ganoloesol. Mae’r teithiau’n dechrau ger cerflun H.M.Stanley o flaen y Llyfrgell am 10.30yb ac yn para tua 1½ awr.

Darperir, trwy drefniant, deithiau i grwpiau trwy gydol y flwyddyn ar ddiwrnod ac amser sy'n gyfleus. I gael mwy o wybodaeth amdan y teithiau neu i drefnu taith ar gyfer grwpiau, ffoniwch Neuadd y Dref cyn 12yp, 01745 815984 (Llun-Gwener) neu e-bost: townclerk@denbightowncouncil.gov.uk

 

DRYSAU AGORED DINBYCH

Pob mis Medi, fel rhan o Ddyddiau Treftadaeth Ewropeaidd, bydd nifer o adeiladau diddorol, hyfryd a hanesyddol ar agor i'r cyhoedd AM DDIM.

Bydd Drysau Agored Dinbych yn cael ei gynnal dros benwythnos 27/28/29 Medi 2019.

Bydd manylion o'r gwahanol adeiladau a digwyddiadau i'w cael yn yr adran Digwyddiadau'r Dyfodol. Bydd copiau o'r llyfryn ar gael o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych o fis Awst ymlaen.