This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Drysau Agored Dinbych 2019 (27 – 29 Medi 2019)

Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy’n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i’r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o’u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch.
 
Mae’r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy’n digwydd ledled Ewrop sy’n cael ei gynnal gan Grŵp Drysau Agored Dinbych gyda cefnogaeth Cadw, Cyngor Tref Dinbych a Grŵp Cynefin
 
Yn ychwanegol i'r adeiladau/safleoedd bydd nifer o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a teithiau ar gael. Bydd manylion o'r rhain yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst ar y wefan yma ac hefyd mewn llyfryn.
 
Cofiwch gadw golwg ar y wefan hon!

Drysau Agored - Darlith Treftadaeth (27 Medi 2019)

Sgwrs gan Shaun Evans o Brifysgol Bangor a’r Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru dan y teitl “Pwerdy Dadeni Cymru: Dyffryn Clwyd c.1500-1650”.
 
I archebu sedd cysylltwch â Llyfrgel Dinbych trwy ffonio 01745 816313 neu ebost denbigh.library@denbighshire.gov.uk.
 
Theatr Twm o’r Nant, Ffordd yr Orsaf, LL16 3DA
Drysau ar agor 6:30yh; Dechrau: 7yh; bar ar gael 
Mynediad: AM DDIM

Drysau Agored - Muriau Tref Dinbych (28 – 29 Medi 2019)

Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig | Lôn Bull, LL16 3SN

Mae muriau’r dref yn cwmpasu’r hen dref a chastell Dinbych ac maent yn ymestyn am bron i ddwy ran o dair o filltir. Fe gychwynnwyd ar y gwaith yn 1282 ac roedd yn cynnwys y Tŵr Goblin 20m o uchder, a adeiladwyd i amgáu a diogelu’r unig ffynhonnell ddŵr dibynadwy ar gyfer y castell. Fe lwyddodd y muriau i ddal llu gwarchaeol Pengryniaid Oliver Cromwell yn ôl am naw mis yn ystod y Rhyfel Cartref, pan amddiffynnwyd y garsiwn gan y Cyrnol William Salesbury, ‘Old blue stockings’. Mae llwybr y mur o Dŵr yr Iarlles i Dŵr Goblin â golygfeydd bendigedig ar draws Dyffryn Clwyd i Foel Famau a Bryniau Clwyd.

Sadwrn a Sul 11.00yb-4.00yp | Dim mynediad anabl: mae llawer o risiau a llwybrau anwastad; rydym ni’n argymell i chi wisgo esgidiau addas

Drysau Agored - Eglwys Llanfarchell (28 – 29 Medi 2019)

Adeilad Rhestredig Gradd I | Ffordd Llandyrnog, Dinbych, LL16 4ER

Wedi ei hadeiladu ar safle cell y Santes Farchell o’r 7g, mae’r eglwys yn enghraifft glasurol o ddull deugorff ‘Dyffryn Clwyd’ a mae’n cynnwys rhai henebion nodedig. Mae’r gwneuthurwr mapiau Humphrey Llwyd, aelodau o deulu pwerus Salusbury a chalon Richard Clough, y masnachwr a aned yn Ninbych, wedi eu claddu yma. Y tu allan mae bedd Twm o’r Nant, bardd Dinbych.

Sadwrn a Sul 10yb-4yp | Gwasanaeth dydd Sul 9.30yb | Hygyrch

Drysau Agored - Amgueddfa Dinbych (28 – 29 Medi 2019)

Ysgol Gynradd y Cyngor, Fron Goch, oedd yr adeilad pan gafodd ei godi ym 1877 o galchfaen lleol. Troswyd yr adeilad yn Llys yr Ynadon a swyddfeydd ym 1987, cyn ei gau yn 2013. Mae un o’r llysoedd a chell yn dal i fod yn yr adeilad. Penderfynwyd defnyddio’r adeilad fel amgueddfa newydd tref Dinbych yn ddiweddar.

Sadwrn a Sul 10yb-4yp | Cyrraedd ati: Gall pawb gyrraedd at yr amgueddfa o Lôn Goch

Drysau Agored - Taith ar hyd Stryd y Dyffryn hanesyddol (28 Medi 2019)

Y ffordd fawreddog yn arwain at sgwâr y dref gyda sawl adeilad pwysig. Mae llawer yn meddiannu’r hen leiniau bwrdais gydag wyneb blaen cul a dyfnder sylweddol. Dyma stryd bwysicaf y cynllun sgwarog a sefydlwyd yn yr Oesoedd Canol.

 

Cychwyn: Cyfarfod wrth Lyfrgell Dinbych

Amser: 10:30yb. Tua awr a hanner o hyd

Archebu: bydd angen archebu lle o flaen llaw

Llwybrau serth

 

I archebu y teithiau, cysylltwch â Llyfrgell Dinbych trwy alw i mewn neu ffoniwch 01745 816313

Drysau Agored - Y Carriageworks (28 – 29 Medi 2019)

Lon Pendref, Dinbych, LL16

Roedd yr adeilad tri llawr diwydiannol yma yn fangre i’r Brodyr Williams, adeiladwyr coetsis. Gwnaethant pob math o droliau, cerbydau a thrapiau ceffyl. Roedd pob llawr yn arbenigo i wneud gwahanol ddarnau. Ar y llawr uchaf roedd yna weithdy clustogwaith; y llawr cyntaf, ffurfwyd siasi pren ac ategolion tra roedd y rhannau haearn trwm yn cael eu cynhyrchu yn yr efail ar y llawr isaf. Cysylltwyd pob llawr gan ddrysau trap colfachog ddigon mawr i basio'r darnau i lawr gan ddefnyddio cadwyni.

Ar ddiwedd y 19eg ganrif, gyda cyrhaeddiad y modur, trodd y Brodyr Williams at osod coetswaith i fframiau a wnaethpwyd gan beirianwyr. Mae cymeriad diwydiannol cryf yr adeilad a llawer o'r nodweddion ac arteffactau wedi’w cadw yn ystod y gwaith adfer diweddar.

Mae’r adeilad bellach yn ganolfan celf a chrefft gyda phob llawr wedi’w meddiannu ac yn rhedeg er budd y gymuned leol.

Sadwrn a Sul 11yb-3yp | Mynediad hygyrch i’r llawr isaf

Drysau Agored - Brodordy Dinbych (28 – 29 Medi 2019)

Adeilad Rhestredig Gradd II, Heneb Gofrestredig | Ffordd y Rhyl, Dinbych, LL16 3DT

Adfail hen dŷ mynachaidd ydy Brodordy Dinbych. Fe’i sefydlwyd rhwng 1343-50 gan gymuned Garmelaidd a’i chysegru i’r Santes Fair. Roedd Robert Parfew, yr abad Benedictaidd o Loegr a ddaeth maes o law yn Esgob Llanelwy, yma pan fu rhaid i’r Carmeliaid ildio Brodordy Dinbych ar y 18fed o Awst 1538. Yn ystod Diddymu’r Mynachlogydd cafodd rhai o’r adeiladau eu troi’n dai, a gwerthwyd gwlân yn y fynwent. Mae’r adfeilion a welir heddiw yn dyddio o’r drydedd ganrif ar ddeg a’r bymthegfed ganrif yn bennaf, ac maent yn cynnwys rhannau o’r côr, maen talcen, a muriau corff yr eglwys.

Sadwrn a Sul 10yb-4yp | Mynedfa ar hyd lôn graeanog o Ffordd Y Rhyl

Drysau Agored - Gardd Beatrix Potter, Neuadd Gwaenynog (28 – 29 Medi 2019)

Gardd Beatrix Potter, Neuadd Gwaenynog, Ffordd Pentrefoelas, LL16 5NU

Roedd Beatrix Potter, crewr Peter Rabbit yn ymweld a Neuadd Gwaenynog, cartref ei hewythr, yn reolaidd yn ystod yr 1890au. Mae Drysau Agored Dinbych yn cynnig cyfle i chi weld yr ardd ar sied daru ei hysbrydoli i ysgrifennu a llunio y clasur plant "The Tale of the Flopsy Bunnies".

Sadwrn a Sul 12yp–4yp | Lle hawdd ei gyrraedd | Mae'r mynedfa wedi'w leoli 1.2 milltir o'r Llyfrgell oddi ar yr A543

Drysau Agored - Bryn-y-Parc (28 – 29 Medi 2019)

Adeilad Gradd II ar y Gofrestr Adeiladau Hynafol | Stryd y Parc, LL16 3DB

Mae Bryn Y Parc yn dŷ trefol pwysig iawn yn dyddio o ganol yr unfed ganrif ar bymtheg. Mae’n gymysgedd cymhleth o adeiladwaitho amgylch iard fewnol, gyda rhai rhannau ffrâm bren a rhannau eraill wedi’u hadeiladu o garreg. Mae’r pren hynaf yn dyddio o 1540 a’r rhannau mwy diweddar o 1580. Bu tân mawr yn yr adeilad yn 2002 a chafwyd difrod iddo, ond y mae erbyn hyn wedi ei adfer a’i droi’n dai.

Sadwrn a Sul 10yb-4.00yp | Mynediad i tu allan yr adeilad a’r iard fewnol yn unig. Bydd y perchennog, Tom Smith ar gael i ateb cwestiynau

Crochendy Brwcws (28 – 29 Medi 2019)

Brwcws, Dinbych, LL16 4RE

Bragdy oedd pwrpas gwreiddiol yr adeilad yma o’r 19eg ganrif cynnar yn darparu  y brag i’r tafarndai a bragdai lleol. Mae’n adeilad cadarn wedi’w adeiladu o gerrig ar ochr yr afon ac yn defnyddio’r dŵr ar gyfer y broses bragu. Yn wreiddiol roedd yna dri llawr heb lawer o le uwch ben rhyngddynt. Roedd y broses angen arwynebedd llawr o faint i wneud y gorau o’r sestonau bragu bas/isel. Gyda datblygiad dulliau mwy diwydiannol o fragu nid oedd angen yr adeilad mwyach a cafodd ei addasu, yng nghanol y 60au, fel crochendy. Oherwydd yr adeiladwaith cadarn a’r newidiadau atseiniol mae cymeriad cryf yr adeilad yn parhau. Mae’r crochendy prysur yma, sy’n cael ei redeg gan David a Margaret Frith, yn ddefnydd delfrydol i’r adeilad hyfryd ar lan afon

Sadwrn a Sul 10yb-4yp | Step i lawr i'r adeilad

Drysau Agored - Eglwys Caerlŷr (28 – 29 Medi 2019)

Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig | Lôn Bull, LL16 3SN

Fe ddechreuodd Robert Dudley, Iarll Caerlŷr a ffefryn Elisabeth I, adeiladu Eglwys Caerlŷr yn 1578. Fe’i cysegrwyd i Dewi Sant ac roedd yn rhan o gynllun mawreddog yr Iarll, gyda’r bwriad, mae’n debyg o drosglwyddo’r Esgobaeth o Lanelwy i Ddinbych. Yn 1584 fe ataliwyd y gwaith a roedd y strwythur yn dal yn anghyflawn pan fu farw yn 1588. Fe ddychmygwyd yr eglwys yn wreiddiol fel eglwys betryal fwaog o ddeg rhaniad. Yr adfeilion mawreddog yw gweddillion yr eglwys Brotestannaidd gyntaf a’r mwyaf uchelgeisiol, mae’n debyg, a gychwynnwyd wedi’r Diwygiad.

Ar y sul bydd monolog o fye=wyd yr Esgob William Morgan yn cael ei berfformio tu fewn i'r eglwys. Gweler Teithiau, digwyddiadau ac arddangosfeydd am mwy o fanylion. 

Sadwrn a Sul 10.00yb-4.00yp | Grisiau anwastad a garw

Drysau Agored - Castell Dinbych (28 – 29 Medi 2019)

Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig | Allt y Castell, LL16 3NH

Canolfan ymwelwyr newydd gyda nodweddion dylunio isel-amgylcheddol.

Mae Castell Dinbych yn un o’r caerau a ffurfiai “gylch cestyll” y Brenin Edward I, ac mae pedwar ohonyn nhw (Caernarfon, Conwy, Harlech a Biwmares) wedi eu henwi’n safleoedd Treftadaeth y Byd. Fe gychwynnwyd ar adeiladu’r Castell yn 1282 gan Henry de Lacy, un o brif gadlywyddion Edward I. Nid dyma’r cadarnle cyntaf i fod ar y safle strategol hwn: fe’i hadeiladwyd dros gadarnle Dafydd ap Gruffudd, yr arweinydd Cymreig a orchfygwyd gan Edward yn 1282. Yn ystod y Rhyfel Cartref (1642-1649), fe atgyweiriwyd y castell a oedd yn dadfeilio bryd hynny, gan y Cyrnol William Salesbury. Yn 1646 fe oddefodd y castell warchae o naw mis. Pan ildiodd Dinbych yn y diwedd ar Hydref 26 1646, roedd hynny oherwydd bod y Brenin wedi gorchymyn Salesbury’n bersonol i wneud hynny.

Teithiau am 11am, 1pm a 3pm

 

Sadwrn a Sul 11yb-4yp | Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai; Canolfan ymwelwyr a thoiledau yn hygyrch

Drysau Agored - Porth y Bwrdeiswyr (28 – 29 Medi 2019)

Adeilad Rhestredig Gradd I, Heneb Gofrestredig | Allt y Castell, Dinbych, LL16 3NH

Y porthdy caerog hwn oedd y fynedfa i’r dref furiog o 1282 ymlaen ac roedd iddo borthcwlis, tyllau llofruddio a holltau saethau. Roedd yn un o bâr o fynedfeydd; y llall oedd Porth y Trysorlys sydd wedi ei golli erbyn hyn. Fe adeiladwyd y ddau rhwng 1282 a 1294 gan Henry de Lacy, Iarll Lincoln, drwy ganiatâd Edward I ac fe’u dyluniwyd yn ôl pob tebyg gan bensaer milwrol blaenllaw’r dydd, y ‘Master James of St George’. Mae tyrau gefeilliol Porth y Bwrdeiswyr yn llunio’r symbol ar sêl ddinesig Dinbych. Mae’r adeilad wedi ei ddefnyddio hefyd fel siambr y cyngor a charchar

Sadwrn a Sul 11yb-4yp | Gall fod yn anodd cyrraedd ato i rai: mae gris i fynd i mewn i’r tŵr

Gwyl Cwrw Dinbych (28 Medi 2019)

Bwrdd Crwn Dinbych yn cyflwyno Gwyl Cwrw Dinbych

Bydd oddeutu 35 gwahanol gwrw a seidr ar gael gan nifer of fragdai meicro o Ogledd Cymru ac ardael Caer.

Lleoliad: Neuadd y Dref, Lôn Crown, Dinbych, LL16 3TB

Amser: 12:30yp - 10:30yh

Mynediad: £5

Am mwy o fanylion ewch i: https://www.denbighbeerfestival.org/ 

 

Drysau Agored - Gardd Goffa'r Dr Evan Pierce (28 – 29 Medi 2019)

Adeilad Rhestredig Gradd II*, Gardd Hanesyddol Gofrestredig | Stryd y Dyffryn, Dinbych, LL16 3BW

Dr Evan Pierce ei hun a adeiladodd y golofn 50 troedfedd a’i gerflun ohono’i hun ar ei phen i nodi ei ddyngarwch fel Crwner, YH, Henadur a Maer Dinbych bum gwaith. Mae’n coffáu hefyd ei waith fel meddyg yn ystod yr epidemig colera yn 1838. Byddai’r Dr Pierce wedi gallu gweld ei ddelwedd o’i gartref yn Salisbury Place gyferbyn. Cafodd yr ardd gyhoeddus Fictoraidd fechan yma ei hadnewyddu’n ddiweddar.

Sadwrn a Sul 9yb-5yp | Lle hawdd ei gyrraedd

Taith o gwmpas Coleg Myddelton (Ysgol Howell gynt) (28 – 29 Medi 2019)

Taith o gwmpas Coleg Myddelton (Ysgol Howell gynt)

Dechrau: 2:00yp (Sadwrn a Sul)

Man cyfarfod: Coleg Myddelton – (prif fynedfa); dilynwch yr arwyddion. Taith oddeutu 1.5 awr o hyd

Ysgol annibynol i ferched oedd Ysgol Howell a fu agor rhwng 1859 i 2013. Roedd yr ysgol yn rodd yn deillio o ewyllys Thomas Howell, Cymro a masnachwr brethyn Dinas Llundain. Bu’n gwerthu brethyn o bob math yn Sbaen a Phortiwgal ar ddechrau y 16eg ganrif. Daeth yn Warden Cwmni’r Brethynwyr yn 1527. Bu farw yn Sbaen yn 1537 gan adael 12,000 ducat yn ei Ewyllys. Agorodd ysgol newydd, Coleg Myddelton ei drws ym mis Medi 2016. Ymunwch â Wendy Grey Lloyd i grwydro rhannau o’r ysgol ac i ddysgu mwy amdan ei hanes ac amdan Thomas Howell

I gadw lle o flaen llaw cysylltwch gyda Llyfrgell Dinbych (01745 816313)

Hygyrchedd: Rhai stepiau, llwybrau cerrig mân, lawntiau

*NEWYDD* Canolfan Sgiliau Coetir, Bodfari (28 – 29 Medi 2019)

*NEWYDD* Canolfan Sgiliau Coetir, Bodfari
The Warren, Bodfari, Dinbych, LL16 4DT
 
Mae’r Ganolfan Sgiliau Coetir wedi’i lleoli yng nghanol Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Wedi’i osod mewn 50 erw o goetir gyda safleoedd Ysgol Goedwig barhaol, gweithdai helaeth a dau adeilad ffrâm bren sydd
yn cynnwys ystafell gyfarfod, canolfan adnoddau, cegin a thoiled, inswleiddiwr gwlân dafad, plastr calch, llosgwr coed a tho ffoto-foltig yn ei wneud yn fodel o adeiladu cynaliadwy.

Sadwrn a Sul 10yb-4yp | Hygyrch

Drysau Agored - Amgueddfa Gwefr heb Wifrau (28 – 29 Medi 2019)

Drysau Agored - Amgueddfa Gwefr heb Wifrau
 
Sefydlwyd Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau yn 2008 ar lawr gwaelod Canolfan Iaith Clwyd/ Popeth Cymraeg. Bwriad yr amgueddfa ydy rhoi gwybod i bobl am bwysigrwydd radio a darlledu yn hanes goroesi’r iaith Gymraeg a hunaniaeth Gymreig.

Mae’r amgueddfa’n falch o’i chasgliad o setiau radio hynafol, falfiau, llenyddiaeth ac effemera sy’n dod o gyfnod rhwng 1920 a 1960.
 
Amgueddfa Gwefr heb Wifrau. Pwll-y-Grawys, Dinbych
10yb-4yp
Hygyrch

Drysau Agored - The Kings Arms (28 – 29 Medi 2019)

*NEWYDD* The Kings Arms, Adeilad Rhestredig Gradd II | Stryd y Dyffryn, LL16 3BE
 
Mae’r ty tafarn yma mwy na thebyg yn dydddio o’r 17eg ganrif cynnar ac wedi cael ei ddefnyddio fel tafarn ers o leiaf yr 18fed ganrif pan oedd yn cael ei ddefnyddio gan borthmyn.
 
Mae’r rhan sydd wrth ochr Stryd y Dyffryn yn dyddio o ail chwarter y 19eg ganrif. Ar hyn o’r bryd mae’r tafarn ar gau felly mae’r penwythnos yma yn gyfle gwych i ymwelwyr gael gweld y tu mewn a’r preniau to gwreddiol.
 
Sadwrn a Sul 11yb – 4yp | Grisiau

Drysau Agored - Eglwys Sant Saeran (28 – 29 Medi 2019)

*NEWYDD* Eglwys Sant Saeran, Adeilad Rhestredig Gradd I | Llanynys, LL16 4PA
 
Saif Eglwys Sant Saeran ar safle lle y sefydlwyd “clas” neu gymund crefyddol yn y 6ed ganrif. Mae’r eglwys ddwbl hon o’r 13eg ganrif, a oedd ar un adeg yn fam eglwys De Dyffryn Clwyd, yn llawn diddordeb i ymwelwyr, gyda phorth Tuduraidd, dau ddrws derw hynafol, par o drawstiau gordd i’r to, colofnau rychiog pren anghyffredin, a dau gynwyllwyr. Y nodwedd mwyaf trawiadol yw’r paentiad mur o’r 15ed ganrif yn dangos Sant Christopher yn cario’r Crist yn faban dros afon, goroesiad rhyfeddol o ddelw canoloesol. Dywedir fod y goeden ywen fawr yn y fynwent yn dynodi canolbwynt Dyffryn Clwyd.
 
Mi fydd cofnodion y plwyf a hen feiblau teulu ar ddangos.
 
Sadwrn a Sul 11am-4pm | Hygyrch trwy’r drws deheuol
 
O Ddinbych, dilynwch yr A525 i gyfeiriad Rhuthun. Trowch i’r chwith yn Llanrhaeadr (cyn cyrraedd Pentre Motors) a dilynwch yr arwyddion tuag at Llanynys.

Drysau Agored - Eglwys Gatholig Sant Joseff (28 Medi 2019)

Eglwys Gatholig Sant Joseff, Bryn Stanley, LL16 3NT

Agorwyd Eglwys Gatholig Sant Joseff ym 1968. Yr Offeiriad Plwyf ar y pryd oedd Tad J Wedlake. Gwaith yr artist Jonah Jones, 'Bedydd Crist', yw'r ffenestr liw yn y fedyddfan a chafodd ei gosod o amgylch 1970. Mae'r ffenestri lliw eraill o amgylch yr eglwys gan Peter Morton ac yn dyddio o 1968. Cafodd y ffenestri eu noddi gan deuluoedd Catholig lleol.

Sadwrn yn unig; 12yp-4yp | Lle hawddi ei gyrraedd

*** Parcio Am Ddim *** (28 Medi 2019)

8** Parcio Am Ddim ***

Trwy gwrteisi Cyngor Tref Dinbych, bydd holl faesydd parcio talu ac arddangos y dref yn rhad ac am ddim ar ddydd Sadwrn 28ain Medi i gefnogi ein digwyddiad Drysau Agored. Sylwer y bydd talaidau arferol ar y Sul.

Yn ogystal mae parkio rhad ac am ddim ar gael trwy'r penwythnos ym maes parcio Swyddfeyddd y Cyngor (ger archfarchnad Morrisons).

Y Meysydd parcio fydd yn cael eu cynnwys o fewn y cynllun:
 
Maes parcio aml-lawr
Lôn Crown
Ward y Ffatri
Lôn y Post
Stryd y Dyffryn

Drysau Agored - *NEWYDD* Capel Pendref (28 – 29 Medi 2019)

*NEWYDD* Capel Pendref

Adeilad Rhestredig Gradd II* | Llain Ffatri, LL16 3TS


Agorodd Pendref ei ddrysau ar ddydd Calan 1802 - y capel Wesleaidd Cymreig pwrpasol cyntaf i’w adeiladu yng Nghymru. Yn 1861 cytunwyd i helaethu’r adeilad drwy godi ei uchder ac ymestyn ei hyd ar gost o £365. Dywedwyd fod yr adeilad ar ôl y newidiadau bellach yn gapel cyfforddus
dros ben.

Yn ystod 1882-83 ad-drefnwyd tu mewn i’r adeilad i’w ffurf bresennol ac adeiladwyd festri fawr ar gyfer dros 200 o bobl ac adeiladwyd dwy festri lai ar gyfer yr ysgol Sul a’r cyfarfodydd wythnosol.

120 o flynyddoedd yn ddiweddarach (2019) gwariwyd swm sylweddol ar drwsio ac adnewyddu’r nenfwd, trwsio rhan o do’r capel a’r cyntedd, ail doi’r festri a thŷ capel a pheintio tu mewn i’r capel yn gyfan gwbl. Mae’r capel yn enghraifft gain o’i gyfnod.

Sadwrn and Sul 10yb-4yp; sylwer: Oedfa’r Sul 10yb | Hygyrch i bawb

Darganfod Dinbych Canoloesol (28 Medi 2019)

Darganfod Dinbych Canoloesol

Dechrau: 11:00yb a 2:00yp (Sadwrn yn unig)

Man cyfarfod: Llyfrgell Dinbych – taith oddeutu 2 awr o hyd

Angen archebu lle o flaen llaw

Taith gerdded 1.5 mile o gwmpas Dinbych yng nghwmni Fiona Gale, Archeolegydd Cyngor Sir Ddinbych gan archwilio y Muriau, Eglwys Caerlŷr, Tŵr St Ilar, Porth y Bwrdeiswyr a thu allan i’r Castell.

I gadw lle o flaen llaw cysylltwch gyda Llyfrgell Dinbych (01745 816313).

Mynediad: rhai elltydd serth, angen esgidiau addas.

Drysau Agored - Neuadd Seiri Rhyddion Dinbych (28 – 29 Medi 2019)

Neuadd Seiri Rhyddion Dinbych, Lôn Brombil, LL16 3NH

Codwyd yr adeilad ym 1872 yn wreiddiol fel Capel yr Annibynwyr Tower Hill. Bu’n gapel am dros gan mlynedd a chafodd ei werthu i gwmni lleol John Garbett Clay. Fe’i defnyddiodd fel storfa tan 1986 pan e’i gwerthwyd i’r Seiri Rhyddion. Cafodd yr adeilad ei adnewyddu’n helaeth a’r tu mewn wedi’i addasu fel Cyfrinfa Seiri Rhyddion.

Sadwrn a Sul 10yb-4yp | Hygyrch

Drysau Agored - 2 Sgwar y Goron (Travelsport) (28 Medi 2019)

2 Sgwar y Goron (Travelsport) | Adeilad Rhestredig Gradd II | 2 Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3AA

Tŷ ffram pren yn dyddio, mae’n debyg, o ddiwedd C16, gyda rhannau o friciau a stwco o’r C19. Mae’r adeilad yn rhan o floc o adeiladau sydd i’w weld ar fap John Speed o Ddinbych o 1610 ac yn cynrychioli ymestyniad cynnar i’r Stryd Fawr.

Mae’r llawr isaf ar agor fel arfer (fel swyddfa deithio) a bydd gwybodaeth amdan yr adeilad wrth law, gyda grisiau yn arwain i’r llawr cyntaf lle gellir gweld trawstiau y to.

Sadwrn yn unig 9:30yb – 1:00yp | Llawr isaf yn hygyrch

Drysau Agored - Neuadd y Dref (28 – 29 Medi 2019)

Neuadd y Dref | Adeilad Rhestredig Gradd II* | Lôn Crown, LL16 3TB

Adeiladwyd y Neuadd y Dref, a oedd yn cyfuno neuadd y dref a marchnad, yn 1915-16 yn lle Neuadd Farchnad 1848 Thomas Fulljames. Gosodwyd y garreg sylfaen ar Mawrth 25ain 1915 gan Thomas Lloyd Jones, Maer Dinbych. Mae’r adeilad wedi’w restru fel engrhaifft da o adeilad cyhoeddus cynnar o’r 20fed ganrif gyda defnydd cynnar o goncrit cyfnerthedig. Defnyddir y Siambr gan y Cyngor Tref. Mae yno hefyd neuadd dawns a cyngerdd gyda llwyfan, llawr sbringog ysblennydd a galeri siap pedol.

 

Sadwrn a Sul (Siambr y Cyngor yn unig) 10yb–4yp | Step i mewn i’r Siambr

Drysau Agored - Llyfrgell Dinbych (28 – 29 Medi 2019)

Llyfrgell  Dinbych - Prif bwynt gwybodaeth ar y diwrnod – lle da i gychwyn.

Adeilad Rhestredig Gradd II | Sgwâr y Neuadd (Stryd Fawr), LL16 3NU

Neuadd y Sir oedd y Llyfrgell gynt. Fe’i codwyd yn 1572 fel Neuadd y Sir dan nawddogaeth Robert Dudley, Iarll Caerlŷr, fel rhan o’i gynlluniau uchelgeisiol i fod yn ŵr mwyaf pwerus y wlad gyda Dinbych yn ganolfan ei deyrnas. Mae’r adeilad yn enghraifft ardderchog o bensaernïaeth ddinesig gynnar yng Nghymru. Roedd gan yr adeilad gwreiddiol siambr cyngor a siambr cyfiawnder uwchben marchnad golonâd dan dô. Fe’i hail-fodelwyd yn 1780 ac eto’n fwy diweddar pan y’i troswyd yn llyfrgell ac oriel y dref.

Sadwrn 9.30yb – 4yp; Sul 10yb – 3yp | Hygyrch i bawb 

Drysau Agored - Eglwys Sant Ilar (28 – 29 Medi 2019)

Eglwys Sant Ilar Adeilad Rhestredig Gradd I | Tŵr y Castell, LL16 3NB
 
Adeiladwyd Eglwys Sant Ilar yn y 13eg ganrif fel eglwys i’r dref caerog. Er mai Eglwys Llanfarchell oedd eglwys y plwyf roedd Eglwys Sant Ilar yn agosach i’r bobl, ac yn raddol, cymerodd drosodd y rôl honno.
 
Erbyn oes Fictoria roedd angen llawer o waith trwsio arni. Arweiniodd y costau trwsio uchel, ynghyd â’r ffaith bod yr eglwys yn rhy fychan ar gyfer y boblogaeth, at y penderfyniad i adeiladu eglwys newydd. Ar ôl i Eglwys y Santes Fair agor ei drysau ym 1875, fe ddaeth Eglwys Sant Ilar yn adfail.Ar wahân i’r tŵr, sydd yn dal i sefyll, dymchwelwyd y gwedill ym 1923.
 
Sadwrn a Sul 11yb – 4yp | Hygyrch

Drysau Agored - Taith Ddaearegol (29 Medi 2019)

Taith Ddaearegol

Dechrau: 10:30yb

Man cyfarfod: Llyfrgell Dinbych – taith oddeutu 1.5 o hyd

Angen archebu lle o flaen llaw

Pam fod Dinbych yn arbennig? Beth sydd ganddi yn gyffredin ag Affrica ac Awstralia? O ble mae deunyddiau adeiladu Dinbych yn dod? Ble mae Adeilad Neidr Dinbych? Dewch o hyd i’r atebion i’r cwestiynau hyn a dysgu mwy amdan Ddinbych ar daith fer o’i gorffennol daearegol.

I gadw lle o flaen llaw cysylltwch gyda Llyfrgell Dinbych (01745 816313)

Nodwch y byddwn yn cerdded i fyny ac i lawr elltydd ac ar hyd rhai llwybrau cul

Drysau Agored - *NEWYDD* Taith o amgylch Heigad a Lôn Pendref (29 Medi 2019)

*NEWYDD* Taith o amgylch Heigad a Lôn Pendref

Dechrau: 11:00yb

Man cyfarfod: Llyfrgell. Taith oddeutu 1 awr

Archebu: mae angen archebu ymlaen llaw

Mae’r ffordd gyswllt hon o ganol y dref â’r castell yn ddringfa fwy cymedrol na’r llwybrau uniongyrchol serth. Mae’r stryd gul i’w gweld ar fap John Speed o 1610 ac mae’n cadw awyrgylch canoloesol gydag amrywiaeth gyfoethog o adeiladau.

Mynediad: Llwybrau serth, cyrbau

Gwledd Eirin Dinbych (5 Hydref 2019)

Mae Eirin Dinbych yn fath unigryw i'r dref, felly mae hi'n iawn i ni ei anrhydeddu gyda ei gwŷl hi ei hun! Yn fuan bydd yr eirin yn cael rhodd statws daearyddol gwarchodedig - gwyliwch allan amdano ...

Mae'r wledd yn parhau trwy'r dydd gyda amrediad bendigedig o fwydydd ar gael. Dewch i flasu!

Neuadd y Dref, Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3JT

Amser: 10:00-4:00

Mynediad: AM DDIM

Arddangosfa Tân Gwyllt Dinbych (5 Tachwedd 2019)

Gwysgwch yn gynnes i wylio y gwrechion yn hedfan trwy'r awyr. Mae'r tân gwyllt yn cychwyn am 7yh. Digon o le i barcio ym maesydd parcio y dref.

Noder os gwelwch yn dda y bydd y ffyrdd sydd yn arwain at y castell ar gau i gerbydau oddeutu awr cyn i'r digwyddiad gychwyn i sicrhau diogelwch cerddwyr

Gŵyl San Steffan - Rasus Rhowlio'r Gasgen (26 Rhagfyr 2019)

Bydd y rasus yn cychwyn tua 10.30 ar ôl i Helfa Fflint a Ddinbych adael.

Yn Sgwar y Goron cynhelir rasus i'r plant ac ar y Stryd Fawr y rasus i'r oedolion (dynion, merched a thîmau o ddau). Cofrestru ar gyfer y rasus ar ddiwrnod San Steffan yn unig.

Marchnad Wledig Dinbych, Dydd Gweners 9.00am–12.30pm Neuadd y Dref, Dinbych, LL16 3TB

Neuadd y Dref, Dinbych pob bore Dydd Gwener o mis Mawrth hyd mis Rhagfyr yn gwerthu cynnyrch cartref gan gynnwys cacennau amrywiol, jam, marmaled, siytni, gwaith llaw amrywiol wedi eu weu, pwytho a chardiau a lluniau a phlanhigion.

Rydym hefyd yn gwerthu te/coffi, cacen, scon a thost.

Marchnad y Bobl, Monthly 9.00am–2.00pm Neuadd y Farchnad

Mae’r farchnad misol yma, sydd yn cael ei gynnal yn Neuadd y Farchnad , Sgwar y Goron
ar ddydd Gwener olaf y mis, yn ffefryn gyda pobl lleol ac ymwelwyr ble mae cynnyrch a chrefftau cartref ar werth.