This site uses cookies that store non-personal information to help us improve our site.

Digwyddiadau

Mae trigolion Dinbych yn bobl brysur iawn, cynhelir pob math o ddigwyddiadau yma ac mae croeso i chi ymuno.
Dyma rai o’r digwyddiadau a gynhelir yn y dref:

Drysau Agored Dinbych 2024 (20 – 22 Medi 2024)

Mae Penwythnos Drysau Agored Dinbych 2024 yn lansio nos Wener 20 Medi 2024 gyda darlith nos ddaeareg yn Theatr Twm o'r Nant. Dros y ddau ddiwrnod canlynol, dydd Sadwrn a dydd Sul 21 a 22 Medi 2024 o 10am tan 5pm, bydd tua deg ar hugain o safleoedd hanesyddol bwysig yn yr ardal leol ar agor i’r cyhoedd, ynghyd â gweithdai plant a theithiau tywys. 

Bydd rhagor o wybodaeth ar gael yn www.visitdenbigh.co.uk; https://twitter.com/OpenDoors_D a https://www.facebook.com/opendoorsdenbighshire/

Drysau Agored - Muriau Tref Dinbych (Gradd 1) (21 – 22 Medi 2024)

Roedd rhan uchaf tref Dinbych yn rhan o'r rhan fwyaf o gae caeedig 4.7ha yn goron ar gopa bryn anghysbell, gyda'r castell ar ei ben deheuol uchaf. Mae'r rhan fwyaf dramatig ar yr ochr ddwyreiniol lle mae wal esgair yn disgyn o Dŵr yr Iarlles i longddrylliad drylliedig Tŵr Goblin, a oedd yn gwarchod prif gyflenwad dŵr y dref. Dyma leoliad ymladd ffyrnig yn ystod gwarchae 1646. Mae'n bosibl bod gwrthgloddiau wrth ei droed wedi'u hadeiladu gan yr amddiffynfa neu ar gyfer yr ymosodiad.

Capel yr Inffyrmari (21 Medi 2024)

Ffordd Rhuthun, Dinbych, LL16 3ES

Agorodd Inffyrmari Dinbych ei ddrws ym 1807, yn gyntaf fel fferyllfa, wedi’w leoli yn Lôn y Nant (Llain Ffatri). Hwn oedd y cyntaf o’i fath yng Ngogledd Cymru ac o bosib yn Nghymru gyfan. Erbyn 1811 roedd tir wedi’w gael i adeiladu ysbyty newydd dan yr enw Fferyllfa Gyffedinol a Seilam ar gyfer Adfer Iechyd Sir Ddinbych. Tros y blynyddoedd ychwanegwyd sawl estyniad gan ddarparu mwy o wlâu, golchdy a llety ar gyfer cleifion o dan dwymyn. Yn 1957 agorwyd llety nyrsus a capel. Mae Drysau Agored yn gyfle unigryw i ymwelwyr ddysgu mwy amdan yr ysbyty hanesyddol yma.

Sul yn unig; 10am-4pm | Lle hawdd ei gyrraedd

Drysau Agored - 2 Sgwar y Goron (Travelsport) (21 Medi 2024)

2 Sgwar y Goron (Travelsport) | Adeilad Rhestredig Gradd II | 2 Sgwâr y Goron, Dinbych, LL16 3AA

Tŷ ffram pren yn dyddio, mae’n debyg, o ddiwedd C16, gyda rhannau o friciau a stwco o’r C19. Mae’r adeilad yn rhan o floc o adeiladau sydd i’w weld ar fap John Speed o Ddinbych o 1610 ac yn cynrychioli ymestyniad cynnar i’r Stryd Fawr.

Mae’r llawr isaf ar agor fel arfer (fel swyddfa deithio) a bydd gwybodaeth amdan yr adeilad wrth law, gyda grisiau yn arwain i’r llawr cyntaf lle gellir gweld trawstiau y to.

Sadwrn yn unig 10:00yb – 1:00yp | Llawr isaf yn hygyrch

Drysau Agored - Amgueddfa Gwefr heb Wifrau (21 – 22 Medi 2024)

Drysau Agored - Amgueddfa Gwefr heb Wifrau
 
Sefydlwyd Amgueddfa Gwefr Heb Wifrau yn 2008 ar lawr gwaelod Canolfan Iaith Clwyd/ Popeth Cymraeg. Bwriad yr amgueddfa ydy rhoi gwybod i bobl am bwysigrwydd radio a darlledu yn hanes goroesi’r iaith Gymraeg a hunaniaeth Gymreig.

Mae’r amgueddfa’n falch o’i chasgliad o setiau radio hynafol, falfiau, llenyddiaeth ac effemera sy’n dod o gyfnod rhwng 1920 a 1960.
 
Amgueddfa Gwefr heb Wifrau. Pwll-y-Grawys, Dinbych

Sadwrn: 11yb-4yp
Sul: 2yp-4yp
 
Hygyrch

Drysau Agored - 12 – 14 Sgwâr y Neuadd (Grade 11) (21 – 22 Medi 2024)

Adeilad o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg o fewn yr ardal gadwraeth, a adferwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae map cyntaf yr AO, 1874 yn dangos adeilad fel Bragdy Hall Square, gyda thair tafarn ar garreg ei ddrws: Cross Keys, Bull Hotel, a’r Eagles gyda phymtheg tafarn arall gerllaw. Mae mynedfa ganolog yn arwain at gwrt cefn, gyda'r mynedfeydd i rifau 12 a 14 yn arwain i'r chwith a'r dde yn y drefn honno. Mae ganddo ail fynedfa i Stryd y Parc. Ar hyn o bryd mae'n cyflawni ystod eang o ddefnyddiau gan gynnwys cwnsela cyfannol, addasu dillad, canhwyllau, balŵns, pilates/ffitrwydd/ioga a stiwdio gelf.

Drysau Agored - 53/54 Bryn y Castell (Gradd 11) (21 – 22 Medi 2024)

Teras o fythynnod o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg (tri yn wreiddiol, bellach wedi'u lleihau i ddau); mewn arddull Gothig chwareus ac wedi'i adeiladu o galchfaen wedi'i ysbeilio o adfeilion y castell gerllaw. Mae'r ffasâd bron yn gymesur ac mae ganddo ran ganolog gilfachog a thyredau simnai allanol i'r adenydd blaen ystlysu. Wedi'i restru oherwydd ei ddiddordeb arbennig fel teras anarferol o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg sy'n dangos ymateb arbennig o dda i gyd-destun y safle yn ei syniadaeth a'i fanylion Gothig castellog.

Dim mynediad i'r tu mewn. Bydd y perchennog ar gael i ateb cwestiynau.

Drysau Agored - Canolfan Sgiliau’r Goedwig Bodfari (21 – 22 Medi 2024)

Adeiladau ffrâm bren yn y Ganolfan Sgiliau Coetir. Mae'r adeiladau hyn yn defnyddio technegau adeiladu ffrâm bren traddodiadol gyda chladin llarwydd, plastr calch y tu mewn, inswleiddio gwlân defaid, llosgwr boncyff a tho ffotofoltäig. Maent hefyd yn cydymffurfio â gofynion cynllunio ac adeiladu’r unfed ganrif ar hugain i gynhyrchu adeilad carbon-negyddol gyda mynediad llawn i’r anabl a Band Perfformiad Ynni A.

Drysau Agored - Llyfrgell Dinbych (Gradd II*) (21 – 22 Medi 2024)

Adeiladwyd yn wreiddiol yn 1572 fel Neuadd y Sir dan nawdd Robert Dudley, Iarll Caerlŷr, fel rhan o'i gynlluniau uchelgeisiol i ddod yn ddyn mwyaf pwerus y wlad, gyda Dinbych yn gartref i'w deyrnas. Mae’r adeilad yn enghraifft wych o bensaernïaeth ddinesig gynnar yng Nghymru. Cyn hynny roedd ganddi siambr gyngor a chyfiawnder uwchben marchnad dan orchudd colonnad. Mae wedi cael ei ailfodelu dros y blynyddoedd gan gynnwys pan gafodd ei drawsnewid yn llyfrgell y dref. Bydd yn cyflawni’r rôl fel y prif ganolbwynt gwybodaeth ar gyfer Penwythnos Drysau Agored Dinbych 2024.

 

Archebwch ddigwyddiadau yn y llyfrgell

 

• I'w gadarnhau

Teithiau dydd Sadwrn:

• I'w gadarnhau

Teithiau Dydd Sul:

• I'w gadarnhau

Drysau Agored - Tafarn y Gild (cyn Gwesty’r Bull) (Gradd 11*) (21 – 22 Medi 2024)

Mae'r strwythur tri llawr hwn o'r ail ganrif ar bymtheg yn cynnwys dau adeilad ar wahân gyda chwrt cefn yn cynnwys cyn-dŷ cerbydau. Wedi’i adnabod fel y Bull Hotel ers 1830au, mae’r enwau blaenorol yn cynnwys y Black Bull a’r Guild Hall Tavern (enw sydd bellach wedi’i ailethol). Yn y gwarchae ar Gastell Dinbych, yn ystod y Rhyfel Cartref) credir mai dyma bencadlys y cadfridog. Mae grisiau ffynnon gain (yr ail ganrif ar bymtheg) yn codi uchder llawn i lawr yr atig, mae'r menig cerfiedig yn ymddangos ar bob un o'r pyst newel yn ein hatgoffa bod Dinbych yn ganolfan flaenllaw yn y fasnach fenig trwy gydol yr unfed ganrif ar bymtheg a'r ail ganrif ar bymtheg

Drysau Agored - Gerddi Plas Gwaenynog (Gradd 11) (21 – 22 Medi 2024)

Cyfle i weld y gerddi cegin a ysbrydolodd y Tale of the Flopsy Bunnies. Ymwelodd Beatrix Potter â chartref ei hewythr a'i modryb dair ar ddeg o weithiau rhwng 1895 a 1913. Defnyddiwyd ei Brasluniau o'r ardd i ddarlunio'r llyfr. Gallwch weld sied botiau Mr McGregor, yn edrych yn union fel y gwnaeth yn y llyfr. Mae'r gerddi wedi'u hadfer i atgynhyrchu'r olygfa a welodd Beatrix Potter ar ei hymweliadau. Mae cwningod yn dal i ymweld â nhw.

Drysau Agored - Eglwys Leicester (Gradd 1) (21 – 22 Medi 2024)

Dechreuodd Robert Dudley, Iarll Caerlŷr, a ffefryn Elisabeth I, adeiladu Eglwys Caerlŷr ym 1578. Fe’i cysegrwyd i Dewi Sant ac mae’n debyg ei fod yn rhan o gynllun Caerlŷr i drosglwyddo neu amnewid yr eglwys gadeiriol yn Llanelwy i Ddinbych. Ym 1584, ataliwyd y gwaith, a pharhaodd y strwythur yn anghyflawn pan fu farw ym 1588. Yn wreiddiol, lluniwyd yr eglwys fel eglwys hirsgwar arcêd deg bae. Mae'r adfeilion mawreddog yn weddillion yr eglwys Brotestannaidd gyntaf ac mae'n debyg yr un mwyaf uchelgeisiol i'w chychwyn ar ôl y diwygiad.

Drysau Agored - Eglwys Gatholig Sant Joseff (21 Medi 2024)

Eglwys Gatholig Sant Joseff, Bryn Stanley, LL16 3NT

Agorwyd Eglwys Gatholig Sant Joseff ym 1968. Yr Offeiriad Plwyf ar y pryd oedd Tad J Wedlake. Gwaith yr artist Jonah Jones, 'Bedydd Crist', yw'r ffenestr liw yn y fedyddfan a chafodd ei gosod o amgylch 1970. Mae'r ffenestri lliw eraill o amgylch yr eglwys gan Peter Morton ac yn dyddio o 1968. Cafodd y ffenestri eu noddi gan deuluoedd Catholig lleol.

Sadwrn yn unig; 12yp-4yp | Lle hawddi ei gyrraedd

Drysau Agored - Castell Dinbych (Gradd 1) (21 – 22 Medi 2024)

Ar un adeg roedd yn gartref brenhinol i Dafydd ap Gruffudd, a'i ymosodiad ar Edward I a'i hysgogodd i ymosod. Adeiladodd Henry de Lacy gaer garreg gyda muriau tref helaeth ar ben cadarnle Dafydd. Ond doedd y Cymry ddim wedi gorffen eto. Cipiwyd y castell hanner-cyflawn a phan sefydlodd y Saeson reolaeth roedd y glasbrint wedi newid. Gwnaethpwyd y llenfuriau yn uwch, ychwanegwyd porthdy mawreddog a phorthladd ‘sally’ dyfeisgar; drws cyfrinachol diogel, yn caniatáu i amddiffynwyr sleifio allan.

 

Drysau Agored - Crochendy Einion - Efail Llanrhaeadr (Gradd 11) (21 – 22 Medi 2024)

Mae bellach yn arbenigo mewn crochenwaith carreg a llestri pridd wedi'i daflu â llaw gyda phwyslais ar ddefnydd yn hytrach nag addurn. Mae'n bosibl prynu crochenwaith yn uniongyrchol o'r eiddo. Mae wedi gwneud atgynyrchiadau canoloesol ar gyfer amgueddfeydd, cymdeithasau ail-greu a ffilmiau. Mae hyn yn cynnwys powlenni gwastraff, jygiau cynhaeaf, mygiau sosbenni a Buckley Ware.

Drysau Agored - Tŷ’r Brodyr (Gradd 11*) (21 – 22 Medi 2024)

Wedi’i sefydlu gan Carmeliaid, ‘White Friars’ yn y 13eg ganrif, roedd Brodordy Dinbych yn addoldy i ddynion sanctaidd a lleygwyr anordeiniedig. Yn ystod gwasanaethau byddai'r gynulleidfa'n cael ei hollti, y brodyr mewn stondinau côr addurnedig ar yr ochr orllewinol a'r lleygwyr mewn gofod ar wahân i'r dwyrain. Cafodd y Brodordy ei hatal o dan orchymyn Harri VIII yn 1538 a’r cyfan sydd ar ôl heddiw yw muriau’r eglwys. Yn dilyn ei diddymu, daeth yr eglwys o hyd i ddefnyddiau eraill, gan gynnwys fel annedd, storfa wlân, a bragdy.

Drysau Agored - Tŵr Eglwys Sant Hilary (Gradd 1) (21 – 22 Medi 2024)

Wedi’i adeiladu y tu mewn i furiau tref Dinbych tua dechrau’r 14eg ganrif, Capel Santes Hilary oedd man addoli gwreiddiol y dref a pharhaodd i gael ei ddefnyddio tan ddiwedd y 1800au. Ar ôl cael ei adael, aeth yr adeilad yn adfail a nawr dim ond y tŵr a rhan fer o'r wal orllewinol sydd ar ôl. Yn ogystal â gwasanaethu anghenion y dref leol, cafodd yr eglwys rai ymwelwyr nodedig yn ystod ei hanes. Ar 28 Medi 1645 yn ystod y Rhyfel Cartref, cynhaliwyd gwasanaeth yma a fynychwyd gan lawer o bwysigion gan gynnwys y Brenin Siarl I ac Archesgob Efrog.

Drysau Agored - Eglwys Sant Saera (Gradd 1) (21 – 22 Medi 2024)

Mae Eglwys Sant Saeran, sydd wedi’i rhestru’n Radd un, yn strwythur dau gorff, ond mae ganddo hanes mwy Awst, oherwydd yn y cyfnod cyn y Goncwest dyma oedd mam eglwys yr ardal hon o’r Fro. Roedd ganddi gymuned glas o glerigwyr dan arweiniad cartref, fel cymuned fynachaidd. Cofnodwyd disgynyddion mor ddiweddar â 1402. Mae'n cynnwys llawer o arteffactau gan gynnwys paentiad wal canoloesol mawr rhagorol o Sant Christopher a charreg hecsagonol yn darlunio esgob yn dal crozier. Mae Llanynys yn cael ei gyfieithu fel Island Church, gan gyfeirio yn ôl pob tebyg at y llifogydd helaeth a ddigwyddodd o amgylch yr eglwys a'i thorri i ffwrdd ar adegau.

Drysau Agored - Eglwys Sant Dyfnog (Gradd 1) (21 – 22 Medi 2024)

Gwnaeth Sant Dyfnog edifeirwch wrth y ffynnon gyfagos yn y chweched ganrif, gan fyw ynddi gerllaw. Mae’n debyg bod strwythur yr eglwys gynnar wedi’i ariannu gan bererinion yn ymweld â’r ffynnon sanctaidd. Mae cofnodion yn dangos bod to gwellt ar un adeg a bod y waliau wedi'u gwyngalchu. Y rhan hynaf o'r eglwys sy'n dal i sefyll yw'r tŵr o'r drydedd ganrif ar ddeg. Mae ffenestr Jesse, 1533 yn nodwedd odidog, yn cynrychioli coeden deulu Iesu. Mae'r gwydr yn ffenestr y Gorllewin tua chan mlynedd yn hŷn. Mae'r pelican aur trawiadol, 1762 ger ffenestr Jesse wedi'i gopïo o ddelwedd yn ffenestr Jesse.

Drysau Agored - glwys bresbyteraidd St Thomas (21 – 22 Medi 2024)

Mae'n cynrychioli prif Eglwys Rydd Lloegr yn Ninbych, cyfuniad hapus o lawer o enwadau. Yn y 1870au roedd angen eglwys Fethodistaidd Saesneg ei hiaith, roedd Capel Mawr wedi cynnal gwasanaethau achlysurol i siaradwyr Saesneg. Wedi'i adeiladu yn yr arddull Lombardaidd/Eidaleg, wedi'i arddangos yn y fynedfa dalcen, gyda thŵr ar safle hen dafarn ac iard New Inn. Dyddiwyd y garreg sylfaen ar 1 Hydref 1878 gan Watkin Williams (AS) a Thomas Gee (maer). Ni chynhaliwyd y gwasanaeth cyntaf tan 27 Mehefin 1880. Mae organ drawiadol yr eglwys yn dyddio o 1903, gyda'r hen ysgoldy wedi'i hailadeiladu yn 1970.

Drysau Agored - Gerddi Coffa Dr Evans Pierce (21 – 22 Medi 2024)

Dr Evan Pierce, crwner, YH, henadur, cynghorydd i'r Frenhines Fictoria a maer Dinbych bum gwaith. Roedd yn arwr yn epidemig colera 1832, lle bu farw tua deg y cant o'r boblogaeth leol. Ffurfiodd hefyd frigâd dân Dinbych. Rhoddodd dir iddo'i hun, gyferbyn â'i ddrws ffrynt ac yn ystod ugain mlynedd olaf ei fywyd, llwyddodd i edrych allan ar ei gerflun ei hun ar ben ei golofn Tysganaidd 72 troedfedd o uchder. Mae’r ardd, a gafodd ei hadfer yn 2007 a 2022, yn ardd gyhoeddus Fictoraidd ffurfiol fach gyda phlanhigion sy’n nodweddiadol o’i chyfnod.

Drysau Agored - Greenyard Ceramics (21 – 22 Medi 2024)

 Mae gan eiddo Love Lane ddogfennau yn dyddio o ddiwedd y bymthegfed ganrif ac maent yn cynrychioli datblygiad cynnar Dinbych y tu allan i'r muriau. Mae'r lleiniau cefn hyn yn ffinio â muriau'r dref, gellir gwerthfawrogi hyn yn llawn o'r ardd gerfluniol hon. Mae'r rhan fwyaf o'r adeiladau yn yr ardal hon yn rhan o raglen ailadeiladu'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae'r eiddo a'r ardd yn arddangos gwaith Wendy Lawrence, a ysbrydolwyd gan ffurfiau naturiol yn defnyddio gwydredd folcanig.

Drysau Agored - Iard Bowers (21 – 22 Medi 2024)

 Mae Bowers Yard yn cynnwys adeilad fferm bychan o gerrig a llechi a dwy sied o frics coch. Fe'i lleolir y tu ôl i Bowers Villas ac ar draws y lôn o hen Orsaf Fysiau Crosville. Bydd Amgueddfa Dinbych yn dangos lluniau o'r ardal a sut y datblygodd o dir fferm hyd heddiw. Bydd hefyd ffotograffau o'r Beast Market, sydd bellach yn archfarchnad Morrisons. Bydd casgliad o fideos yn cael eu dangos yn yr adeilad carreg a bydd paentiadau gan artistiaid lleol yn cael eu cadw yn y ddwy sied.

Drysau Agored - Ffynnon Sant Dyfnog (21 – 22 Medi 2024)

 Yn ôl traddodiad roedd Sant Dyfnog yn byw wrth y ffynnon, gyda’r gwanwyn yn cael ei enwi ar ei ôl yn y chweched ganrif. Roedd yn enwog am wneud penyd trwy sefyll o dan y sbring wedi'i wisgo yn ei grys gwallt gyda chadwyn haearn arno. Cynhelir gŵyl Sant Dyfnog ar y 13eg Chwefror bob blwyddyn. Daeth y ffynnon yn adnabyddus am ei phwerau iachau erbyn diwedd yr Oesoedd Canol y gwanwyn hwn ymhlith ffynhonnau sanctaidd enwocaf Cymru, gan ddenu pererinion niferus a cherddi barddol yn ei mawl. Erbyn y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd yn adfail ond mae wedi'i adfer yn gariadus i'w wychder gan y prosiect atgyweirio Ffynnon Sant Dyfnog.

 

Drysau Agored - Theatr Twm O’r Nant (21 – 22 Medi 2024)

Neuadd Goffa Dr Evan Pierce, Theatr Twm o’r Nant bellach. Adeiladodd Dr Evan Pierce, meddyg nodedig o'r bedwaredd ganrif ar bymtheg, ar ei gost ei hun ym 1890 er cof am ei fam.  Ar y pryd roedd yn cynnwys amgueddfa o gyflawniadau ei oes. Fe'i hadeiladwyd mewn Arddull Glasurol Fictoraidd hwyr gyda ffasâd cymesurol a mynedfa ganolog yn eistedd o dan bortico, a gynhelir ar golofnau ffliwiog gyda phediment uwchben sy'n cario Arfbais Frenhinol y Frenhines Fictoria. Bydd yn gweithredu fel canolbwynt gwybodaeth ar waelod y dref gyda thoiledau a chyfle i gael lluniaeth.

Drysau Agored - Porth Burgess (Gradd 1) (21 – 22 Medi 2024)

Porthdy deulawr carreg o ddiwedd y drydedd ganrif ar ddeg yw Porth Burgess. Hon oedd y brif fynedfa i dref ganoloesol Dinbych. Wedi’i adeiladu ar yr un pryd â’r castell, mae’n bosibl iddo gael ei ddylunio gan y meistr saer maen, James of St George, pensaer milwrol blaenllaw. O boptu'r fynedfa gerbydol gromennog mae tŵr crwn deuol, sy'n codi o waelodion hirsgwar gyda sbyrnau pyramidaidd. Amddiffynnwyd y cyntedd mewnol yn wreiddiol gan ffos, wedi'i chroesi gan bont, porthcwlis, a set o dyllau llofruddio yn y gladdgell. Uwchben y giât mae dwy siambr ar y llawr cyntaf, gydag un ffenestr â phen trionglog ac addurn gwaith siecr yn y blaen.